اگر خواندن، بهترین راه است برای شناخت آدمیان، فرهنگها و سرزمینها؛ اگر چاره جویی برای مشکلات اجتماعی و رسیدن به توسعه ی پایدار راهی ندارد جز مطالعه و آشنایی با اندیشه ها و نظرات اندیشمندان و نیز تمرین همکاری و مشارکت؛ پس تلاش برای لذت بردن از کتابخوانی و تمرین آن ضرورتی انکارناپذیر است. مدرسه نهادی نیرومند است، شبکه ای گسترده در سراسر کشور که جمعیت قابل توجهی را در نقشهای دانش آموز، معلم، معاون، مدیر، والدین، دفتردار، حسابدار و . . . در خود جای میدهد. نقش مدرسه را در شکل دادن به عادتها و ویژگیهای فردی نمی توان نادیده گرفت. به عدد 16000 فکر کنید. 16000 ساعت زمان اندکی نیست. هر دانش آموز ایرانی در دوازده سال تحصیل 16000 ساعت در مدرسه می گذراند. آیا ما در 12 سال تحصیل مدرسه ای همه ی آنچه را که می بایست یادگرفتیم؟ آیا مهارتهای لازم را برای زندگی اجتماعی و رسیدن به اهداف آموختیم؟ آیا مدرسه سهم خود را در کتابنَخوانی ایرانیان می بیند؟ جهک در سال تحصیلی گذشته یک طرح ماراتنِ کتابخوانی در سه مدرسه ی تهران برگزارکرده است و اینک شما معلمان، مدیران و اولیای مدارس را به یاری می طلبد. تجربه به ما نشان داده است که می توان بی آنکه برنامه های درسی آسیبی ببیند، انگیزه ی خواندن را در دانش آموزان پدیدآورد. اگر معلم درس ادبیات و زبان فارسی، دینی، اجتماعی یا تاریخ هستید، به خصوص درس ادبیات و زبان فارسی در دبیرستان و فارسی دبستان و راهنمایی با شماره ی 09124939407 تماس بگیرید.