اکثر آدم‌ها وقتی نام «فلسفه» به گوششان می‌خورد، احساس می‌کنند با موضوع انتزاعی و دور از ذهنی روبه‌رو هستند که …