می‌گوید: "تلۀ رهاشدگی" دارم. فکرمی‌کنم همه می‌خواهند رهایم کنند و هیچ کس نمی‌ماند. می‌گویم : حق با شماست. می‌گوید : …

    بهاره رضایی 96/7/4 نمی‌دانم این "باید اوّلِ وقت اینجا باشی" را اولین بار چه کسی به یک ارباب رجوع بخت‌برگشته …

    " تا نخوابی فردا نمی‌شود." این جمله را بارها گفته ام، به آنهایی که در کنارم بیدار بوده‌اند، همۀ بارهایی …