فریبا اقدامی دوم آبان 96 شهریور را دوست داشته‌ام همیشه. دلیلش را بپرسید می‌گویم: بماند! توضیحش فرصت می‌طلبد. تو بگو …