هاینریش هاینه، شاعر و خبرنگار آلمانی گفت: "به ياد داشته‌باشيد، شما مردان گردن‌فراز بی آنکه خود بدانید، هیچ نیستید، مگر …