فریبا اقدامی دوم آبان 96 شهریور را دوست داشته‌ام همیشه. دلیلش را بپرسید می‌گویم: بماند! توضیحش فرصت می‌طلبد. تو بگو …

    فریبا اقدامی، 19 مهر96 زمستان 95 است یا بهار 96؟ نمی‌دانم. در یک کلاس کتابخوانی که همه متأهل و غالباً …