همخوانی‌های جهک هفتگی‌ست و هر هفته در روز و ساعت مشخص اتفاق می‌افتد. اين نشست‌ها از بهار 91 تاکنون جریان دارد.

در اين نشست‌ها ضمن تمرين روش‌های مختلف نقد يک اثر مکتوب، براي هر يک از آثار يک بستۀ کتابbookkit توليد و فراهم‌ می‌شود که راهنمای خواندن و راهگشای تحليل و درک بهتر اثر است. اين بسته‌ها برای نخستين بار در کشور، با هدف تعميق تجربۀ خواندن تهيه شده‌اند.

همخوانی یعنی خوانش متن برای رسیدن به:

  • تمرین آداب گفتگو
  • تمرین مدارا
  • تقویت همدلی
  • تقویت مهارت‌های کار گروهی