زمان اجرا: دی ماه 91 تا دی ماه 92

در اين طرح يک کتاب با توجه به معيارهايی مثل: ارائۀ هنرمندانۀ یک دغدغۀ اجتماعی،حجم و قيمت مناسب، تأييد جامعۀ کتابخوان و جشنواره‌ها انتخاب می‌شود و جهک به شیوه‌های مختلف مردم شهر را به همخوانی اين کتاب برمی‌انگیزد و فرصت گفتگو دربارۀ آن را فراهم‌ می‌سازد.

طرح “یک شهر،یک کتاب” با کتاب “پرندۀ من” از “فریبا وفی”در سال92 به اجرا گذاشته‌ شد و با برگزاری نشست‌های مختلف به دستاوردهای زیر رسید:

  • گفتگوی رودرروی مردم با نویسنده
  • گفتگو بر سر موضوع و مضمون کتاب
  • تقویت فرهنگ مشارکت
  • صبوری در برخورد با آرا و نظرات متفاوت
  • ایجاد انگيزه براي مطالعۀ مستمر
  • تجربۀ لذت‌بخش همخوانی