گتسبى مرد عجيب و ناپيدايی ست كه در همسايگى نيك زندگى مى‌كند. نيك تازه‌وارد شهر است و يك بار که به خانۀ دخترعمويش دى زى مى‌رود، وقتى سخن از گتسبى مى‌شود، حال و هواى خانه به ناگاه تغيير مى‌كند. شايعه‌ است كه گتسبى مردى بسيار ثروتمند است و مدام مهمانى‌هاى مجلل و باشكوه ترتيب مى‌دهد.مهمانى‌هايش طورى ست كه از همه جاى شهر مى‌آيند و در عمارتش جا براى همه هست. با اين حال خود گتسبى به‌ندرت ديده‌شده. همه صبح تا شب در خانه‌اش مى نوشند و لذت مى‌برند، اما هدف صاحبخانه بر همه پوشيده‌است. تا اين كه يك روز، دعوتنامه‌اى  از طرف گتسبی به دست نیک مى‌رسد که او را شخصاً به مهمانى مجللی در عمارتش فرامى‌خواند.