هاینریش هاینه، شاعر و خبرنگار آلمانی گفت: “به ياد داشته‌باشيد، شما مردان گردن‌فراز بی آنکه خود بدانید، هیچ نیستید، مگر ابزارهایی در دست مردان اندیشه؛ آنان که در آرامش محقر خویش بسا قطعی‌ترین طرح‌های عمل شما را پیشاپیش درافکنده اند.” و جرج سانتایانا، فیلسوف امریکایی هم گفته:”کسانی که تاریخ نخوانند، باید دوباره آن را زندگی کنند.” اگر اندیشه می‌تواند چنین قدرتی داشته‌باشد و ندانستن تاریخ چنین تبعاتی؛ پس خواندن تاریخِ اندیشه می‌تواند در فهم ریشه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران ما تأثیری به‌سزا داشته‌باشد. خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنم تا سیر مکتب‌ها و افکاری را که تأثیرات جهانی داشته، از قلم فردی بخوانید که هم دربارۀ مکتب های فکری صاحب نظر است و هم با چیره دستی و دور از هر نوع قضاوت، به بیانی دلنشین و روان به طرح این افکار و بستری که از آن برمی‌خیزند، می‌پردازد.