مگى سال‌ها ست كه به همراه پدرش مو زندگى خوب و خوشى دارد. مو صحاف كتاب است يا به قول مگى “دكتر كتاب”. مو و مگى هر دو عاشق داستان‌ها و كتاب‌ها هستند. با اين حال مو هيچ وقت با صداى بلند براى مگى كتاب نمى‌خواند و مگى علتش را نمى‌دانست تا اينكه يك روز غريبه‌اى به نام “گردانگشت”-كه شبيه شخصيت‌هاى تخيلى كتاب‌هاست- اطراف خانه  ظاهر مى‌شود؛ غريبه‌اى كه زندگى آرام آن دو را دچار تلاطم مى‌كند، دچار طوفانى كه نقطۀ آغازش سال‌ها پيش بوده؛ آن زمان كه مو هنوز با صداى بلند كتاب مى‌خوانده و موجودات درون كتاب با صدايش به مانندِ موجوداتِ زنده مى‌شدند… اين كتاب به همراه سياه خون و سياه مرگ سه گانه‌اى به هم پيوسته و تخيلى به قلم نويسندۀ آلمانى كورنليا فونكه هستند. همچنین با اقتباس از این کتاب فیلمی به نام Ink heart ساخته شده‌است.