سوفی یک جفت برادر دوقلوی وروجک دارد، بزرگتر از خودش. سوفی از بازی های دخترانه و ادا و اطوارهای دخترانه خوشش نمی آید. به جای عروسک بازی،  عاشق جانورهایی مثل هزارپا و کرم خاکی و حلزون و خرخاکی ست و یک لشکر از این­ ها در انباری دارد و با آنها تمرین مزرعه­ داری می کند. ماجراهای سوفی و خرخاکی ­هایش و عادت­ های عجیبش طعم آب نبات چوبی دارد در روزهای کودکی.