دانکن بیچاره فقط دلش می‌خواهد نقاشی کند، اما وقتی سراغ جعبۀ مداد شمعی‌هایش می‌رود، یک دسته نامه توی جعبه می­بیند! نامه‌ها به اسم اوست. مدادشمعی‌ها برای دانکن نامه نوشته‌اند و به او خبر داده‌اند که دیگر حاضر نیستند، کار کنند. هر کدام از مدادشمعی‌ها در نامۀ خود توضیح داده که به چه دلیل دست از کار کشیده. حالا دانکن مانده است که با این مشکل  چه کند ؟