سازمان مردم نهاد جهک (جريان همخوانی کتاب) -دارای پروانه فعالیت به شماره اعتبارنامه 94075043/0781 از وزارت ورزش و جوانان- در بهار 1391 با این اهداف شکل گرفت :

گسترش کتابخوانی

توسعه فرهنگ مشارکت و گفتگو

 افزايش آگاهی اجتماعی

جهک میکوشد تا با همراهی نيروهای داوطلب جوان، مردم را به مشارکت در طرحهای نو و گوناگون کتابخوانی فراخواند.

ما با مردم کتاب می‌خوانیم.

مردم را به جستجو و کشفِ متن برمی‌انگیزیم.

بر سرِ کتاب گفتگو می‌کنیم.

فعالیت‌های مشترکی را طراحی و اجرا می‌کنیم.