اخيراً در زندگى كرى مشكلات كوچكى پيش آمده. برادرش پيت چند ماهى ست، از آنها دور شده، همسايۀ جديدشان، توفر يك موتور پر سروصداى آزاردهنده دارد و هوا گرم است! با اين حال كرى زندگى خوب و آرامى در خانه، كنار پدر و مادر و گربه اش دارد و قرار است، با اريكا براى جشن هالووين برنامه ريزى كند. خانه شان در يك منطقۀ زيبا و پردرخت؛ ته دره اى سرسبز قراردارد و هيچ چيز لذت بخش تر از خوابيدن و بيدارشدن در چنين خانه اى نيست. با اين حال احساس بدى در درون كرى شروع به شكل گرفتن كرده، احساسى كه انگار به زودى قرار است، همه چيز تغيير كند. مثل تغييرى كه از يك جرقۀ كوچك به يك آتش سوزى بزرگ تبديل مى شود.