لئو پسر بچه ای فعال و پرکار است. او با آن که همیشه مشغول کار است، کارهای انجام نشده زیادی دارد و وقت کم می آورد. روزی کارهایش را بر روی کاغد می نویسد، فهرستی طولانی بدست آمد. لئو آرزو می کند که به جای یک نفر، دو نفر بود تا می توانست کارها را تند تر انجام دهد. پس از آن، او از نفر سوم و چهارم… و نفر نهم کمک می خواهد و…. .